Sunday, 2 October 2011

contoh surat lamaran

SURAT LAMARAN

Perihal             : Lamaran Pekerjaan                                     Cimahi, 9 Maret 2011
Lampiran         : 3 Berkas

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Kepala Sekolah
Di
Sekolah

Dengan hormat
Yang bertanda tangan di bawah ini    :
Nama                                       : ratna juita
Tempat/Tanggal Lahir             : Bandung, 14 Nopember 1987
Agama                                    : Islam
Jenis Kelamin                          : Perempuan
Alamat                      : 

Dengan ini saya bermaksud melamar untuk menjadi tenaga pengajar Bahasa Inggris, di sekolah yang Bapak/Ibu pimpin.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :
1.      Surat Lamaran
2.      Transkip Nilai Sementara
3.      Surat Keterangan Lulus
4.      Photo Copy KTP
5.      Pas Photo 2 Lembar
6.      Daftar Riwayat Hidup

Demikian lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya, besar harapan saya Bapak/Ibu dapat mengabulkan dan menerima lamaran saya.
Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih

                                                                                                             Hormat Saya    ratna juita S.Pd
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata :
Nama                                       : ratna juita
Tempat/Tanggal Lahir             : Bandung, 14 Nopember 1987
Agama                                    : Islam
Jenis Kelamin                          : Perempuan
Tinggi/Berat Badan                 : 160 cm/ 50 kg
Status Marital                         : Belum menikah
Kewarganegaraan                   : Indonesia
Phone                                      : 
Alamat                      : 
SD                                           : SDN 
SLTP                                       : SLTPN                 
SMA                                       : SMAN                  
ST                                           : STKIP                 

0 comments: